Projekty badawcze w trakcie realizacji

Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Genetyka populacyjna zespołów chrząszczy saproksylicznych w lasach chronionych i gospodarczych [NCN 2021/43/B/NZ9/00991]Więcej...

Population genetics of saproxylic beetle assemblages in protected and managedforests [NCN 2021/43/B/NZ9/00991]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. D. Moroń

Czy liniowe struktury modyfikują dyspersję oraz świadczenia ekosystemowe zapylaczy w krajobrazie rolniczym? [NCN UMO-2020/37/B/NZ8/01743]Więcej...


Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Krzemiński

Kształtowanie się fauny współczesnej Diptera, Nematocera w kontekście zmian środowiska i klimatu na terenie Europy w Eocenie [NCN UMO-2020/37/B/NZ8/03042]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. J. Wilczyński

Osadnictwo epigraweckie w Polsce: materiały, chronologia, paleośrodowisko. [NCN UMO-2018/29/B/HS3/01278]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. P. Wojtal

Łowcy fok i rolnicy z epoki Brązu z południowo-wschodniego wybrzeża Bałtyku: badania zooarcheologiczne [NCN UMO-2019/35/B/HS3/01441]Więcej...


Kierownik projektu: prof. dr hab. A. Nadachowski

Wpływ zmian klimatu i środowiska na dynamikę populacji, migracje i wymieranie wybranych gatunków gryzoni w późnym plejstocenie i holocenie. [NCN UMO-2017/25/B/NZ8/02005]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. M. Kolasa

"Wyssane z mlekiem matki": wpływ mleczka pszczelego na metylację DNA i zmianę zachowania u młodych robotnic pszczoły miodnej (Apis mellifera) podczas nastroju rojowego. [NCN UMO-2018/31/N/NZ8/03406]Więcej...


Kierownik projektu: dr E. Grzędzicka

Wpływ inwazyjnych kaukaskich barszczy na ptaki terenów rolniczych i owady zapylające w kontekście heterogeniczności krajobrazu. [NCN UMO-2018/31/N/NZ8/03406]Więcej...


Kierownik projektu: dr K. Miler

Rozwojowe niebo, czyściec i piekło: jak kształtują poznanie? Badanie efektów środowiska termicznego na zdolności poznawcze owadów. [NCN UMO-2018/31/N/NZ8/03406]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Przybyłowicz

Na i z Madagaskaru - testowanie hipotez dotyczących kolonizacji wyspy i rekolonizacji kontynentu w oparciu o endemiczną, wyjątkowo zróżnicowaną linię ewolucyjną motyli z grupy niedźwiedziówek (Lepidoptera: Erebidae: Arctiinae: Syntomini). [NCN UMO-2018/29/B/NZ8/00186]Więcej...


Kierownik projektu: prof. dr hab. W. Krzemiński

Ewolucja muchówek (Diptera, Nematocera) na tle zmian w środowisku przyrodniczym mezozoiku oraz ich znaczenie dla poznania ewolucji całego rzędu. [NCN UMO-UMO-2016/23/B/NZ8/00936] Więcej...


Kierownik projektu: dr J. Wilczyński

Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej. [NCN UMO-2015/18/E/HS3/00178] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. P. Wojtal

Procesy adaptacji społeczności kultury graweckiej do zmieniających się warunków środowiskowych na obszarze Europy Środkowej. [NCN UMO-2015/17/B/HS3/00165] Więcej...


Projekty badawcze zakończone

Kierownik projektu: dr hab. S. Tarcz

Biogeografia i mikroewolucja mikroorganizmów eukariotycznych w świetle oceny zmienności genetycznej naturalnych populacji orzęsków należących do zespołu gatunków Paramecium aurelia. [NCN UMO-2014/15/B/NZ8/00258] Więcej...


Kierownik projektu: dr M. Ledwoń.

Czynniki warunkujące dezercje samic u socjalnie monogamicznego gatunku ptaka z wysokimi nakładami na opiekę rodzicielską – na przykładzie rybitwy białowąsej Chlidonias hybrida. [NCN UMO-2014/15/B/NZ8/00214] Więcej...


Kierownik projektu: dr N. Sawka

Molekularne mechanizmy determinacji typów płciowych u wybranych gatunków zespołu Paramecium aurelia. [stypendium doktorskie ETIUDA 1 NCN UMO-2013/08/T/NZ1/00306] Więcej...


Kierownik projektu: dr N. Sawka

Identyfikacja genów determinujących Mendlowskie i epigenetyczne dziedziczenie typów płciowych w wybranych gatunkach zespołu Paramecium aurelia. [NCN UMO-2013/09/N/NZ8/03198] Więcej...


Kierownik projektu: Prof. dr hab. W. Krzemiński

Pochodzenie i relacje filogenetyczne kopalnych i współczesnych Mecoptera. [NCN UMO-2013/09/B/NZ8/03270]]Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Interakcje między chrząszczami a endosymbiotyczną bakterią Wolbachia: znaczenie niszy ekologicznej. [NCN UMO-2013/11/D/NZ8/00583] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Segregacja przestrzenna i siedliskowa puszczyka uralskiego i puszczyka w pofragmentowanym krajobrazie leśnym. [MNiSW 9007/IP1/2014/72] Więcej...


Kierownik projektu: dr J. Wilczyński

Opracowanie taksonomiczne, archeozoologiczne oraz tafonomiczne zwierzęcych szczątków kostnych z górnopaleolitycznego stanowiska Dolni Vestonice I (Czechy). [NCN UMO-2013/09/D/HS3/04470] Więcej...


Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Maria Przyboś-Razowska

Paramecium jenningsi - struktura gatunku i charakterystyka syngenów w oparciu o krzyżówki genetyczne, badania cytologiczne oraz analizę wybranych fragmentów genomu [NCN - UMO-2012/05/B/NZ8/00387] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Chrząszcze (Curculionoidea, Chrysomeloidea) i ich rośliny żywicielskie zagrożonych siedlisk kserotermicznych: wnioskowanie o interakcjach ewolucyjnych i ekologicznych na podstawie analizy barkodów DNA. [NCN - UMO-2011/01/B/NZ8/01491] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. Ł. Kajtoch

Wpływ izolacji muraw kserotermicznych na genetyczną strukturę populacji ryjkowca Centricnemus leucogrammus: implikacje konserwatorskie. [MNiSW - N N303 612238] Więcej...


Kierownik projektu: dr hab. P. Wojtal

Fauna dużych ssaków ze środkowoeuropejskich stanowisk archeologicznych z okresu górnego pleniglacjału ostatniego zlodowacenia - badania tafonomiczne i zooarcheologiczne. [NCN UMO-2011/01/B/ST10/06889] Więcej...


Kierownik projektu: dr D. Kubisz

Struktura genetyczna środkowoeuropejskich populacji kserotermicznych chrząszczy (Coleoptera: Buprestidae, Chrysomelidae): historia kolonizacji, stopień izolacji i status taksonomiczny. [MNiSW - 3111/B/P01/2009/37] Więcej...