Plan Równości Płci dla Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk na lata 2022 – 2027

Na rozwój nauki składają się nie tylko innowacyjne badania, nowoczesna aparatura czy międzynarodowe zasięgi publikacji. U jej podstaw zawsze powinien być człowiek. Polityka Unii Europejskiej dotycząca równouprawnienia, zobowiązuje instytucje publiczne i naukowe do stworzenia i przestrzegania Planu Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan).

Plan Równości Płci opracowany dla Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ISEZ PAN) ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie, rasę, niepełnosprawność czy orientację seksualną. Dokument ten daje narzędzia do tworzenia środowiska pracy, które umożliwia wyrównanie szans w rozwoju zawodowym, a jednocześnie nie przekreśla życia prywatnego.

W ramach przygotowań do stworzenia GEP w ISEZ PAN, przeprowadzono wewnętrzną analizę obejmującą pięć obszarów:

Otrzymane wyniki pozwoliły opracować podstawowe cele, na których skupiają się obecne działania.

CELE PLANU RÓWNOŚCI PŁCI W ISEZ PAN

Cel 1: Propagowanie w ISEZ PAN środowiska pracy ułatwiającego zachowanie równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym (work-life balance).
Cel 2: Poprawa i udoskonalanie warunków rozwoju karier naukowych kobiet i mężczyzn w ISEZ PAN.
Cel 3: Promowanie równości płci i różnorodności w procesach rekrutacyjnych w ISEZ PAN.
Cel 4: Promowanie równości płci i różnorodności społeczeństwa wśród pracowników ISEZ PAN.

Efekty realizacji powyższych celów przedstawiane będą w raportach (rocznych) z postępów wdrażania założeń Planu Równości Płci w ISEZ PAN na lata 2022 – 2027 w oparciu o wyniki ankiet przeprowadzanych wśród Pracowników i Doktorantów ISEZ PAN.

Przydatne linki: