HR EXCELLENCE IN RESEARCH

HR ExcellenceW maju 2016 r. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk (ISEZ PAN) jako pierwsza jednostka naukowa w Krakowie otrzymał prestiżowe wyróżnienie Human Resources Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje je w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, mającej na celu zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w instytucjach naukowych Unii Europejskiej. Wyróżnienie otrzymują jednostki, które starają się zapewnić najlepsze warunki pracy naukowcom oraz prowadzą procesy rekrutacyjne w sposób transparentny i zgodny z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Europejska Karta Naukowca jest zbiorem zasad określających role, zakresy obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców oraz grantodawców. Jej założeniem jest zapewnienie, aby charakter stosunków między naukowcami i ich pracodawcami sprzyjał efektywności w tworzeniu, przekazywaniu, wymianie oraz rozpowszechnianiu wiedzy, a także rozwojowi kariery pracowników naukowych.

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zawiera ogólne zasady, do których powinni stosować się pracodawcy oraz grantodawcy przy rekrutacji naukowców. Zasady Kodeksu gwarantują przestrzeganie takich wartości jak przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój europejskiego rynku pracy dla naukowców.

HR Excellence Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, popierając i przyjmując strategię Human Resources Strategy for Researchers, w sposób ciągły pracuje nad tym, aby warunki prowadzenia badań naukowych były zgodne z jakością wymaganą przez europejskie standardy zawarte w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Posiadanie wyróżnienia daje możliwość aplikowania o wsparcie finansowe projektów naukowych w polskich oraz europejskich konkursach, co, w ISEZ PAN przekłada się na efektywność w zdobywaniu finansowania na realizację badań naukowych m.in. w konkursach ERC czy też Polonez Bis.

Powołany w ramach wyróżnienia Human Resources Excellence in Research, Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w ISEZ PAN prowadzi ciągłą ocenę rozwiązań i możliwości, dostosowując je do aktualnie obowiązujących w europejskim środowisku naukowym zasad oraz potrzeb swoich pracowników i potencjalnych przyszłych aplikantów. Efektem pracy Zespołu jest szereg dokumentów opisujących strategię Instytutu opracowaną zgodnie z założeniami wyróżnienia Human Resources Excellence in Research, która cyklicznie poddawana jest ewaluacji przez Komisję Europejską.

Zespół ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców w ISEZ PAN

Dr hab. Beata Grzywacz – kierująca zespołem, reprezentantka kadry zarządzającej Instytutu

Dr Natalia Sawka-Gądek – reprezentantka pracowników naukowych

Mgr Joanna Religa-Sobczyk – reprezentantka pracowników technicznych; pełnomocniczka ds. równego traktowania ISEZ PAN

Dr hab. Łukasz Kajtoch – reprezentant pracowników naukowych i kadry zarządzającej

Dr hab. Piotr Wojtal – reprezentant pracowników naukowych

Mgr Marcin Wiorek – reprezentant doktorantów

Mgr Daria Jamrozek – reprezentantka pracowników administracyjnych; Dział Spraw Pracowniczych i Płac

Mgr Karolina Sychta – reprezentantka pracowników administracyjnych; Dział Obsługi Badań

Dokumenty zawierające strategię ISEZ PAN opracowywaną w ramach wyróżnienia Human Resources Excellence in Research