Otwarta Nauka Otwarty model nauki jest obecnie wysoce aprobowany i rekomendowany na świecie przez szereg instytucji badawczych. Dotyczy on otwartości i dzielenia się szeroko pojętą nauką nie tylko obrębie środowiska naukowego ale również z całym społeczeństwem, które niejako tę naukę wspiera. Zasady otwartej nauki zostały wdrożone przez wiele agencji finansujących badania naukowe na świecie m.in. Komisję Europejską oraz NCN. są również przez międzynarodowe organizacje kształtujące politykę naukową np. UNESCO oraz Science Europe.

Obecnie, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji i Nauki uczelnie i jednostki naukowe w Polsce powinny przyjmować instytucjonalne polityki otwartości, czyli wytyczne dla autorów dotyczące publikowania w otwartym dostępie udostępniania danych badawczych w otwartych repozytoriach.

Plan Zarządzania Danymi (ang. Data Management Plan, DMP) – to dokument określający w jaki sposób dane badawcze mają być gromadzone, przetwarzane, analizowane, opisywane, przechowywane, zabezpieczone i opublikowane podczas projektu/procesu badawczego, jak i po jego zakończeniu. DMP jest nieodłączną częścią planu badań.

Dane badawcze (ang. Research Data, RD) wszystko co zostało wyprodukowane lub wytworzone w ramach prowadzonych badań m.in. dane liczbowe, dokumenty tekstowe, notatki, nagrania audio i wideo, fotografie, protokoły laboratoryjne, metodologiczne. Dane mogą być surowe uzyskane bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego oraz przetworzone, czyli już opracowane.

Otwarte Dane Badawcze (ang. Open Research Data, ORD) dane, do których każdy ma dostęp. Można je ponownie wykorzystywać́ , modyfikować́, redystrybuować́ i udostępniać́ z poszanowaniem prawa.

Ważne wskazówki przy wypełnianiu Planu Zarządzania Danymi

FAIR data dane badawcze, które zostały opisane, przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem. Powinny być:


Otwarta Nauka PLAN ZARZĄDZANIA DANYMI W ISEZ PAN (pdf)


PRZYDATNE LINKI


WAŻNE