Program Erasmus+

OGÓLNIE O PROGRAMIE ERASMUS+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Celem programu jest udział w zagranicznych mobilnościach zawodowych lub realizowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych. Program wspiera uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Do programu Erasmus+ mogą brać udział instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się poza formalne i nieformalne osób w każdym wieku.

Aktualnie realizowany jest program na lata 2021 – 2027, którego budżet wynosi 26,2 miliarda euro. Erasmus+ w nowej perspektywie finansowej jest bardziej innowacyjny i inkuzywny niż poprzednia edycja, również bardziej cyfrowy.

Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Program ERASMUS+ dzieli się na kilka sektorów:

PROJEKT ERASMUS+ W ISEZ PAN

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN uczestniczy w programie ERASMUS+ w sektorze Szkolnictwo wyższe w Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Program przeznaczony jest dla wszystkich pracowników oraz studentów-doktorantów ISEZ PAN. W ramach otrzymanej na ten cel dotacji istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wyjazd do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie np. udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.

Aktualnie ISEZ PAN realizuje 2 umowy na dotacje:

Istnieje możliwość aplikowania o wyjazdy szkoleniowe dla pracowników (STT) oraz wyjazdy na praktyki dla doktorantów (SMT). Pracownik może ubiegać się maksymalnie o 2 wyjazdy w ramach jednej umowy projektowej.
Mobilność może trwać od 2 dni do 2 miesięcy.
W ramach obowiązujących umów wyjazdy mogą być realizowane w okresach trwania umowy. Szczegółowe informacje, jak aplikować znajdują się w zakładce "Warunki Uczestnictwa” oraz w dokumencie:
"Zasady realizacji mobilności pracowników oraz doktorantów w ISEZ PAN w ramach programu ERASMUS+ (Akcja 1 - Mobilność z krajami programu) na lata2021-2027".

KRAJE PROGRAMU

Wyjazd szkoleniowy (STT) lub na praktykę (SMT) w ramach Programu Erasmus+ można odbyć do jednostki posiadającej kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE) w jednym z krajów programu. Przed rozpoczęciem mobilności jednostka wysyłająca (ISEZ PAN) oraz jednostka przyjmująca muszą podpisać międzyinstytucjonalne porozumienie o mobilności (Umowa bilateralna).

KRAJE UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ERASMUS+

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/programme-guide/part-a/eligible-countrie

AKTUALNOŚCI

Od dnia 01.09.2021 r. prowadzony jest nabór wniosków na mobilności w ramach projektu Erasmus+ umowy nr 2021-1-PL01-KA131-HED-000010186.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:erasmus@isez.pan.krakow.pl
Więcej szczegółów można znaleźć w "Warunkach uczestnictwa”.

Od dnia 01.06.2022 r. prowadzony jest nabór wniosków na mobilności w ramach projektu Erasmus+ umowy nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000068212.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres:erasmus@isez.pan.krakow.pl
Więcej szczegółów można znaleźć w "Warunkach uczestnictwa”.

WARUNKI UCZESTNICTWA

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami aplikacji – dokument: "Zasady rekrutacji wyjazdów pracowników ISEZ PAN_ERASMUS+_ 2021".

Następnie należy uzupełnić wymagane dokumenty rekrutacyjne, których wzory można znaleźć w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA".

Po wypełnieniu wniosku wyjazdowego wraz z załącznikami (załączniki a-e) oraz komplet dokumentów należy złożyć: w wersji papierowej do koordynatora programu Erasmus+ lub w wersji elektronicznej na adres email erasmus@isez.pan.krakow.pl.

Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie miesiąca przed planowanym wyjazdem.

Złożenie niekompletnego wniosku (bez uzupełnienia we wskazanym terminie) skutkować będzie odrzuceniem go z powodu niedopełnienia warunków formalnych.

REALIZACJA MOBILNOŚCI

Po otrzymaniu informacji o przyznaniu finansowania wnioskowanej mobilności, Uczestnik podpisuje umowę finansową z Instytutem najpóźniej tydzień przed datą rozpoczęcia mobilności. Na tydzień przed wyjazdem podpisywana jest umowa z uczelnią przyjmującą, chyba, że jednostka zagraniczna wymaga wcześniejszych dopełnienia formalności.

Po podpisaniu umowy Uczestnik mobilności otrzymuje na podane konto walutowe przyznaną kwotę dotacji. Wartość otrzymywanego stypendium jest wyliczana wg "ZASAD FINANSOWANIA"., składa się na nią ryczałt na koszty utrzymania oraz ryczałt na koszty podróży.

Po zrealizowaniu mobilności – Uczestnik mobilności wypełnia ankietę online, którą otrzymuje na swój adres mailowy. Dostarcza także do Działu Obsługi Badań lub mailowo (erasmus@isez.pan.krakow.pl) potwierdzenie pobytu (Wzór STT).

GREEN TRAVEL

Pracownik oraz Doktorant zakwalifikowany do odbycia mobilności w ramach umów finansowych KA131-2021 oraz KA131-2022 ma możliwość przyznania zwiększonej stawki ryczałtowej na koszty podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu, takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu oraz dodatkowe wsparcie indywidualne (stawka dzienna) na koszty utrzymania dla maksymalnie 4 dodatkowych dni podróży.

Uczestnik mobilności przed wyjazdem musi złożyć deklarację odbycia podróży na zasadzie GREEN TRAVEL.

Warunkiem uznania podróży jako GREEN TRAVEL jest dostarczenie po odbytej mobilności oświadczenia oraz przedstawienie stosownych dowodów odbycia takiej podróży (bilety autobusowe, kolejowe w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie woli o odbyciu wspólnej podróży z klauzulą dotyczącą odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, etc.). Podróż spełniająca wymogi GREEN TRAVEL stanowić co najmniej 51% podróży (podróż odbyta środkami ekologicznymi/niskoemisyjnymi co najmniej w 51% całości podróży).

Opcja GREEN TRAVEL nie jest przyznawana uczestnikowi automatycznie.

ZASADY FINANSOWANIA

Uczestnikowi mobilności przysługuje stypendium, do którego zalicza się ryczałt na koszty utrzymania oraz ryczałt na koszty podróży.

Kwota dofinansowania jest wyliczana następująco:
liczba dni wyjazdu X dzienna stawka stypendium dla danego kraju + ryczałt na koszty podróży wg kalkulatora odległości opracowanego przez Komisję Europejską dostępnego na stronie: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/distance-calculator.

Dofinansowanie z budżetu programu Erasmus+ jest przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą, wypłacane jest w wysokości ryczałtowej ustalonej dla wyjazdów do danego kraju.

Zasady alokacji i stawki:https://erasmusplus.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/04/19/j7x3t8/stawki-vet-ka1-2021.docx

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty ogólne:

Dokumenty wymagane w aplikacji o wyjazd szkoleniowy dla pracownika:

Dokumenty dla osób z mniejszymi szansami:

PRZYDATNE LINKI

KOORDYNATORZY PROGRAMU

Daria Jamrozek - e-mail jamrozek@isez.pan.krakow.pl

Karolina Sychta - e-mail sychta@isez.pan.krakow.pl

Dział Obsługi Badań - tel,: 12 422 19 01 w.35

Składanie wniosków - e-mail erasmus@isez.pan.krakow.pl